ข่าวประชาสัมพันธ์

ปอมท.แถลงข่าวการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปี’ 63

0 0
Read Time:1 Minute, 51 Second

อาจารย์ มนชาย ภูวรกิจประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดแถลงข่าวการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ. 2563 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2563”ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการอย่างหาที่สุดมิได้ โดยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โด้รับเกียรติจาก ฯพณฯชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาปอมท. กล่าวเปิดงานรายนามรับโล่พระราชทานรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563”ดังนี้
1) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ กังขาว จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการประจำปีของ ปอมท. มีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของคณาจารย์และสมาชิกสภาอาจารย์ในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนทางการอุดมศึกษาของประเทศไทย ในปีนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %